title.png head.png

Seuran toiminnasta:


Käyhköjen Sukuseuran tarkoituksena on ylläpitää yhteyttä suvun jäsenten välillä ja tutustuttaa heitä toisiinsa sekä edistää sukututkimusta ja selvittää suvun eri vaiheita ja vaalia suvun perinteitä. Sukuseura järjestää sukukokouksia, keskustelutilaisuuksia, kerho- ja jaostotoimintaa eri paikkakunnilla.
Käyhköjen sukuseuran ensimmäinen sukukokous pidettiin 8.8.1999. Seuran jäsenmaksu vuodelle 2009 on 15 €.


KÄYHKÖJEN SUKUSEURA RY:N SÄÄNNÖT

 


1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

 

Yhdistyksen nimi on Käyhköjen Sukuseura ry ja sen kotipaikka on Savonlinna ja toimialue koko maa.


2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

 

Yhdistyksen tarkoituksena on

- olla poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys, joka ylläpitää yhteyttä Käyhkön suvun jäsenten välillä ja tutustuttaa heitä toisiinsa

- edistää sukututkimusta ja selvittää Käyhkön suvun eri vaiheita sekä vaalii suvun perinteitä.

 

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää sukukokouksia, keskustelutilaisuuksia, kerho- sekä jaostotoimintaa eri paikkakunnilla, kerää ja tallettaa sukua koskevaa tietoutta ja muistoesineitä sekä harjoittaa tiedotustoimintaa yhdistyksen toiminnasta.

 

Toiminnan tukemiseksi yhdistys

- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia, testamentteja, kerää vuosittain jäsenmaksuja ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

- toimeenpanee asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä sekä huvitilaisuuksia

- järjestää myyjäisiä.


3. JÄSENET

 

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä henkilö, joka kuuluu Käyhköjen sukuun tai on tullut avioliiton kautta sukuun. Jäsenen tulee olla 15 vuotta täyttänyt.

 

Kannattaviksi jäseniksi voidaan hyväksyä sellainen henkilö, joka on Käyhkön suvun tyttärestä polveutunut pikkuserkun jälkeläinen, tai oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

 

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa jäsenenä ollessaan tai ennen yhdistykseen liittymistään. 


4. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai on yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

 

Erotettu jäsen voidaan hyväksyä uudelleen jäseneksi tämän niin halutessa hallituksen erillisellä päätöksellä.


5. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT

 

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.


6. HALLITUS

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja 5-10 muuta varsinaista jäsentä sekä heille valitut 5-10 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Muut tarvittavat toimihenkilöt voivat olla hallituksen ulkopuolisia.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.


7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä.


8. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

 

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.


9. SUVUN KOKOUKSET

 

Suvun jäsenet kutsutaan joka toinen vuosi touko-elokuun aikana pidettävään sukukokoukseen tai yhdistyksen hallituksen harkinnan mukaan useamminkin. Sukukokouksen ajan ja paikan määrää yhdistyksen hallitus. Kokouksessa avaajana toimii yhdistyksen puheenjohtaja tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtaja.

 

Sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1. Esitetään hallituksen selostus tärkeimmistä suvun piirissä edellisen sukukokouksenjälkeisenä aikana sattuneista tapauksista sekä lausutaan muistosanat manalle menneistä suvun jäsenistä.

 

2. Esitetään selostus niistä tuloksista, joita yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi on saavutettu ja mikäli mahdollista, tutustutaan niihin.

 

3. Neuvotellaan ja keskustellaan muista sukuseuran puheenjohtajan, yhdistyksen hallituksen tai suvun jäsenten kokoukselle esittämistä asioista. Sukukokouksessa ei käsitellä yhdistyslain mukaisia asioita.


10. VUOSIKOKOUS

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-elokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on hallitukselle esitetty.

 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä ei ole kokouksissa äänioikeutta. Yhdistyksen kokouksessa päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänienemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


11. YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle vähintään 30 vuorokautta ennen kirjeellä tai julkisella lehti-ilmoituksella yhdistyksen kotipaikalla ilmestyvässä sanomalehdessä.


VUOSIKOKOUS

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksut

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet kahden vuoden välein.

9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tammikuun loppuun mennessä.


12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 

Jos yhdistys purkautuu tai jos se lakkautetaan, käytetään sen varat, sen jälkeen kun yhdistyksen velat on maksettu, yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Arkisto on luovutettava maakunta-arkistolle